Hlavní cíle výchovné práce naší MŠ


  • rozvíjet vztah k poznání – především poznávání přírody
  • emocionální a sociální rozvoj
  • podporovat a stimulovat zdravý rozvoj – fyzický, psychický a sociální
  • rozvoj komunikativních dovedností, náprava špatné výslovnosti
  • pěstovat a rozvíjet individuální rozvoj a tvořivé schopnosti v oblasti emocionální, etické a estetické
  • podpořit získávání dovedností všemi smysly