Školský zákon

Povinnost předškolního vzdělávání v MŠ Větrná 24, České Budějovice 370 05 od 1. září 2017 a způsoby jejího plnění

 

Povinné předškolní vzdělávání je účinné od 1. září 2017 a vztahuje se   na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně    po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělání podle §34 odst.2 ,,Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, od zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.“

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání (§ 34a odst. 3 školského zákona). Ředitelka MŠ Větrná stanovuje –  povinné předškolní vzdělávání v rozsahu od 7.45 do 11.45 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není výše uvedeným dotčeno.